Сутність етики ділового спілкування та її основні принципи

Сутність етики ділового спілкування та її основні принципи

Сутність етики ділового спілкування та її основні принципи

Етика ділового спілкування – вчення про прояв моралі і моральності в діловому спілкуванні, взаєминах ділових партнеров.4

В основі етики ділового спілкування повинна бути координація, а по можливості і гармонізація інтересів.

Етика ділових відносин є професійною етикою, регулюючої систему відносин між людьми у сфері бізнесу. Принципи – це абстраговані, узагальнені уявлення, які дають можливість тим, хто на них спирається, вірно формувати свою поведінку, свої дії, своє ставлення до чого-небудь.

Принципи етики ділових відносин, тобто професійної етики, дають конкретному співробітнику в будь-якій організації концептуальну етичну платформу для рішень, вчинків, дій, взаємодій і т.п.

Загальноприйнятим є центральне положення так званого золотого стандарту: « В рамках службового становища ніколи не допускати по відношенню до своїх підлеглих, до керівництва та колегам свого службового рівня, до клієнтів і т.п. таких вчинків, яких би не бажав бачити по відношенню до себе».5

Другий принцип: необхідна справедливість при наділення співробітників необхідними для їх службової діяльності ресурсами (грошовими, сировинними, матеріальними та ін.)

Третій принцип вимагає обов’язкового виправлення етичного порушення незалежно від того, коли і ким воно було допущено.

Згідно з четвертим принципом, званому принципом максимуму прогресу, службову поведінку і дії співробітника визнаються етичними, якщо вони сприяють розвитку організації (або її підрозділів) з моральної точки зору.

Логічним продовженням четвертого принципу є п’ятий принцип – принцип мінімуму прогресу, відповідно до якого дії співробітника або організації в цілому етичні, якщо вони хоча б не порушують етичних норм.

Сутність шостого принципу в наступному: етичним є терпиме ставлення співробітників організації до моральним засадам, традиціям і іншим, які мають місце в інших організаціях, регіонах, країнах.

Сьомий принцип рекомендує різне поєднання індивідуального релятивізму і етичного релятивізму до вимог загальнолюдської етики.

Згідно восьмому принципом індивідуальне і колективне початок одно признаваемо за основу при розробці та прийнятті рішень в ділових відносинах.

Дев’ятий принцип нагадує, що не слід боятися мати власну думку при вирішенні будь-яких службових питань. Однак нонкоформізм як риса особистості повинен виявлятися в розумних межах.

Десятий принцип — ніякого насильства, тобто «натиску» на підлеглих, що виражається в різних формах, наприклад, в наказовій, командної манері ведення службового розмови.

Одинадцятий принцип – сталість впливу, що виражається в тому, що етичні стандарти можуть бути впроваджені в життя організації не одноразовим наказом, а лише за допомогою безперервних зусиль з боку і менеджера, і рядових співробітників.

Дванадцятий принцип – при впливі (на колектив, на окремих співробітників, на споживача та ін.) враховувати силу можливої ​​протидії.

Тринадцятий принцип полягає в доцільності авансування довірою до почуття відповідальності співробітника, до його компетенції, до почуття обов’язку та ін.

Чотирнадцятий принцип настійно рекомендує прагнути до безконфліктності.

П’ятнадцятий принцип – свобода, яка не обмежує свободи інших.

Шістнадцятий принцип можна назвати принципом сприяння: співробітник повинен не тільки сам надходити етично, а й сприяти такому ж поведінці своїх колег.

Сімнадцятий принцип свідчить: чи не критикуй конкурента.

Мається на увазі не тільки конкуруюча організація, а й «внутрішній конкурент» — Колектив іншого відділу, колега, в якому можна «угледіти» конкурента.

Принципи етики ділових відносин повинні служити підставою для вироблення кожним співробітником будь-якої фірми власної особистої етичної системи.

Перелік принципів може бути продовжений з урахуванням специфіки діяльності тієї чи іншої організації. Існує принципи професійної етики. Спільним для всіх професій є вимога максимально високої якості роботи в межах обумовлених можливостей. Неприпустимо протиставлення корпоративних інтересів інтересам клієнта.

Загальновживане вимога ставлення до клієнта, відвідувачеві, покупцеві і т.д. як до суб’єкта, а не об’єкта професійної діяльності, неприпустимість маніпулювання, введення людей в оману, в багатьох професіях розуміється як принцип «інформованої згоди».6

Спільним для всіх професій є принцип збереження професійної таємниці, конфіденційності відомостей про клієнтів, інформаційних запитах, послуги, технології, рецептах.

Повага прав власності — важливий принцип професійної етики.

У багатьох професіях сьогодні принципом є колегіальність.

Важливим принципом професійної діяльності в умовах демократії є право на критику.

Екологічний принцип зобов’язує фахівців дбати про чистоту приміщень і повітря, профілактичні заходи в періоди епідемій, заощадженні тепла, води, електроенергії як умов охорони природи і людини.

Гедонізм – принцип етики, згідно з яким, прагнення до насолоди і уникненню страждань є природним правом людини.

Культура усного та писемного мовлення часто буває серцевиною професійної етики. Важливими показниками її є стиль спілкування, функціональна грамотність.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!